Podstawowe problemy rehabilitacji i etyka Zobacz większe

Podstawowe problemy rehabilitacji i etyka

P-055

Tytuł:

Podstawowe problemy rehabilitacji i etyka

Autor:

Grażyna Cywińska-Wasilewska

Rok wydania

2004

Więcej szczegółów

84 Przedmioty

29,40 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Spis treści


Wstęp. Znaczenie etyki w rehabilitacji 7

Rozdział 1. Krótka historia i znaczenie poglądów etycznych 9
1.1. Wstęp 9
1.2. Historia kształtowania się pojęć etycznych 10
1.2.1. Źródła etyki w filozofii starożytnej i średniowiecznej 10
1.2.2. Etyka w czasach nowożytnych 13
1.2.3. Etyka w czasach współczesnych 16
Piśmiennictwo 20

Rozdział 2. Historia i podstawowe definicje rehabilitacji 22
2.1. Krótka historia rehabilitacji 22
2.2. Podstawowe pojęcia i definicje rehabilitacji 33
Piśmiennictwo 36

Rozdział 3. Niepełnosprawność i jej następstwa 37
3.1. Pojęcie niepełnosprawności 37
3.2. Przyczyny i skutki niepełnosprawności 38
3.3. Zasady oceny niepełnosprawności 42
Piśmiennictwo 44

Rozdział 4. Podstawowe problemy psychologiczne i socjologiczne w rehabilitacji 45
4.1. Reakcje pacjenta na chorobę i niepełnosprawność 46
4.1.1. Możliwości pełnienia ról społecznych przez osoby niepełnosprawne 47
4.1.2. Psychologiczne reakcje pacjentów spowodowane chorobą lub wypadkiem 48
4.2. Stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych 50
4.2.1. Przesądy i uprzedzenia 50
4.2.2. Stereotypy w świadomości społecznej 51
4.2.3. Integracja społeczna 53
Piśmiennictwo 54

Rozdział 5. Podstawowe normy moralne i ich znaczenie w rehabilitacji 55
5.1. Pochodzenie norm moralnych 55
5.2. Życie i zdrowie człowieka 56
5.2.1. Problem dopuszczalności aborcji i eutanazji 57
5.2.2. Usprawiedliwiona obrona konieczna 60
5.2.3. Wojna, kara śmierci 60
5.3. Godność pacjenta 61
5.4. Niezależność osoby niepełnosprawnej 63
5.5. Prywatność chorego 63
5.6. Zaufanie w relacji pacjent-terapeuta 64
5.7. Sprawiedliwość 65
5.8. Pozytywne cechy, którymi powinny charakteryzować się osoby zajmujące się rehabilitacją 67
5.8.1. Życzliwość i opiekuńczość 67
5.8.2. Chęć niesienia pomocy 68
Piśmiennictwo 69  

Rozdział 6. Prawa człowieka, a prawa osób niepełnosprawnych 70
6.1. Prawo naturalne 70  
6.2. Deklaracja Praw Człowieka ONZ 72
6.3. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 74
Piśmiennictwo 77

Rozdział 7. Strategia postępowania usprawniającego i środki stosowane w rehabilitacji 78
7.1. Strategia postępowania w rehabilitacji 79
7.2. Usprawnianie fizyczne 81
7.2.1. Ocena fizjoterapeutyczna 81
7.2.2. Wpływ ruchu na organizm człowieka 82
7.2.3. Rodzaje ćwiczeń 83
7.2.4. Terapia zajęciowa 84
7.3. Fizykoterapia 87
7.3.1. Rola fizykoterapii w rehabilitacji 87
7.3.2. Środki wykorzystywane w fizykoterapii 87
7.4. Rehabilitacja psychiczna i społeczna 88
7.5. Rehabilitacja środowiskowa 89
Piśmiennictwo 90

Rozdział 8. Praca osób niepełnosprawnych 91
8.1. Przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia zatrudnienia 92
8.2. Ocena możliwości podjęcia pracy i wybór zawodu 93
8.3. Pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych 93
8.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych 94
8.5. Środowisko pracy osoby niepełnosprawnej 95
8.6. Zwiększenie możliwości osoby niepełnosprawnej dzięki nowym rozwiązaniom technicznym 96
Piśmiennictwo 97

Rozdział 9. Rola techniki i postępu technicznego w rehabilitacji 98
9.1. Kompensacja niepełnosprawności 98
9.2. Zaopatrzenie ortopedyczne 99
9.2.1. Protezy kończyn górnych 99
9.2.2. Protezy kończyn dolnych 99
9.2.3. Ortozy 100
9.2.4. Środki pomocnicze 100
9.3. Likwidacja barier 101
9.4. Postęp techniczny w rehabilitacji 101
9.4.1. Nowoczesne materiały i podzespoły mogące mieć zastosowanie w układach ruchu 103
9.4.2. Zastosowanie zdobyczy techniki w rehabilitacji 105
Piśmiennictwo 107

Rozdział 10. Kulturotwórcza rola rehabilitacji 108
10.1. Pojęcie kultury 108
10.2. Kultura techniczna i humanistyczna 109
10.3. Rehabilitacja a kultura 110
10.4. Rola osób niepełnosprawnych w tworzeniu kultury 112
Piśmiennictwo 113

Rozdział 11. Zdobycze współczesnej nauki a etyka 114
11.1. Postęp medycyny i poszerzone możliwości rehabilitacji 114
11.2. Normy etyczne wobec najnowszych osiągnięć genetyki 115
11.3. Problemy etyczne związane z klonowaniem człowieka 117
11.4. Normy etyczne wobec transplantacji narządów 118
Piśmiennictwo 119

Rozdział 12. Specyfika rehabilitacji dzieci 120
12.1. Wstęp 120
12.2. Problem narodzin dziecka niepełnosprawnego 120
12.2.1. Wczesna diagnostyka w okresie płodowym, jej cele i możliwości, problemy etyczne 120
12.2.2. Przygotowanie rodziców na przyjęcie dziecka niepełnosprawnego 121
12.3. Warunki optymalnego rozwoju dziecka z wadą układu nerwowego lub narządu ruchu 122
12.4. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie 125
Piśmiennictwo 127

Rozdział 13. Problemy lecznicze i etyczne rehabilitacji osób w wieku starszym 128
13.1. Problem starości i fizjologicznego starzenia się organizmu 128
13.2. Najczęstsze przyczyny niepełnosprawności w wieku podeszłym 130
13.2.1. Podstawowe problemy zdrowotne osób po 75 roku życia i przyczyny niepełnosprawności 130
13.3. Wpływ sytuacji socjalnej na możliwości rehabilitacji 132
13.4. Specyfika postępowania fizjoterapeutycznego w stosunku do osób w wieku podeszłym 133
Piśmiennictwo 134

Rozdział 14. Etyka zawodowa fizjoterapeuty 135
14.1. Obowiązki etyczne osób zajmujących się rehabilitacją 136
14.2. Podmiotowość pacjenta 136
14.3. Partnerstwo, poczucie obowiązku, odpowiedzialność 138
Piśmiennictwo 140

Rozdział 15. Dylematy etyczne w rehabilitacji 141
15.1. Paternalizm 141
15.2. Preferencje dla osób niepełnosprawnych 142
15.3. Prawa i obowiązki rodzin osób niepełnosprawnych 143
Piśmiennictwo 145