Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1919-1994) Zobacz większe

Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1919-1994)

M-312

Tytuł:

Dzieje Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1919-1994)

Praca zbiorowa pod redakcją:

Jerzego Gaja

Rok wydania

1996

Więcej szczegółów

37 Przedmioty

24,15 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

SPIS TRESCI


WSTĘP (Jerzy Gaj) 5
I. KATEDRA I STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO W LATACH 1919-1950  12
A. Katedra i Studium Wychowania Fizycznego na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1945 (Zdzisław Grot) 12
1. Geneza 12
2. 0rganizacja 22
3. Praca dydaktyczno-wychowawcza 40
4. Twórczość naukowa 60
5. Pozycja w kraju i świecie 75
6. Wojna i okupacja 80
B. Studium Wychowania Fizycznego w latach 1945-1950 (Ryszard Wieczorek) 83
1. Reaktywowanie działałalności Studium po drugiej wojnie światowej 83
2. 0rganizacja Studium  85
3. Podstawy materialne  92
4. Działalność dydaktyczna 95
5. Kierunki badań naukowych 100
6. Życie sportowe w Studium 103
7. Organizacje studenckie i pracownicze 106
C. Zakończenie (Ryszard Wieczorek) 107
II. WYŻSZA SZKOŁA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU W LATACH 1950/1951 - 1972/1973 (Jerzy Gaj)  112
1. Powstanie i rozwój organizacyjny Uczelni 112
2. Kształtowanie się podstaw materialnych 133
3. Charakterystyka kadry naukowej 140
4. Rozwój badań naukowych i uzyskane efekty 143
5. Plany i programy nauczania, charakterystyka studiujących oraz efekty procesu dydaktycznego 152
a. Studia stacjoname 152
b. Studia zaoczne, dokształcanie i doskonalenie kadr 166
6. Działalność pozadydaktyczna studentów 171
7. Współpraca ze środowiskiem 178
8. Osiągnięcia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w latach 1950/1951 -1972/1973  180
III. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU W LATACH 1973/1974 - 1993/1994 (Maciej Łuczak)  183
1. Proces przekształcania WSWF w AWF 183
a. Zmiany w strukturze Uczelni 183
b. Władze Uczelni i nauczyciele akademiccy 190
c. Program działania Uczelni w świetle zachodzących przemian w kraju 196
2. Rozbudowa bazy materialnej Uczelni 200
a. Wzrost nakładów finansowych  200
b. Obiekty uczelniane 203
c. Nakłady i efekty w działalności poligraficznej 207
3. Rozwój kadry naukowej i działalność naukowa 208
a. Samodzielni pracownicy nauki 208
b. Formy kształcenia młodej kadry 209
c. Charakterystyka badań naukowych 211
d. Dorobek naukowy Uczelni 217
4. Proces dydaktyczny 221
a. Studia stacjonarne 221
b. Studia zaoczne 236
c. Dokształcanie i doskonalenie kadr 239
5. Współpraca ze środowiskiem 241
6. Życie młodzieży akademickiej 244
a. Działalność kulturalna 244
b. Działalność sportowa 248
c. Organizacje społeczno-polityczne 257
7. Osiągnięcia Uczelni w latach 1973/1974 - 1993/1994 262
IV. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 1993/1994 I PERSPEKTYWY ROZWOJU (Wiesław Osiński) 266
A. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w roku akademickim 1993/1994  266
1. Działalność dydaktyczna, dokonane modyfikacje systemu kształcenia, ich konsekwencje w odniesieniu do planów i programów studiów oraz kosztów kształcenia  266
2. Działalność naukowo-badawcza, podstawowa problematyka badań, studencki ruch naukowy 269
3. Problemy środowiska studenckiego, pomoc materialna (liczba i rodzaj przyznanych stypendiów), stopień wykorzystania domów akademickich oraz stołówek 273
4. Zasadnicze zjawiska w strukturze zatrudnienia pracowników, liczba nowych profesorów - w tym z tytułem naukowym, ubytki kadrowe 275
5. Działalność wydawnicza, liczba wydanych tytułów (w tym wznowień), stan bazy technicznej, zakres dokonanych modernizacji 276
6. Praca ciał kolegialnych, najważniejsza tematyka posiedzeń Senatu 277
7. Współpraca zagraniczna. Liczba i rodzaj kontaktów międzynarodowych 278
8. Największe sportowe osiągnięcia studentów Uczelni 279
9. Działalność gospodarcza, przedsięwzięcia zwiększające dochody własne Uczelni 280
10. Przebieg remontów oraz inwestycji 281
11. Inna problematyka 282
B. Z myślą o przyszłości - perspektywy rozwoju Uczelni 283
PIŚMIENNICTWO (opr. Maciej Łuczak) 286
INDEKS NAZWISK (opr. Wiesława Parzy) 291